เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 15.00

เราช่วยคุณได้

@pjtours

Travel License : 11/11358

หน้าแรก

/

ทัวร์มองโกเลีย

/

ทัวร์มองโกเลียนอก 6วัน 5คืน (OM)

ทัวร์มองโกเลียนอก 6วัน 5คืน (OM)

ทัวร์มองโกเลียนอก 6วัน 5คืน (OM)

เที่ยวมองโกเลียนอก 6วัน 5คืน ชมทะเลทราย Mini Gobi Sand Dune สัมผัสวิถี ชีวิต แบบชาวมองโกล พัก Ger Camp แคมป์ แบบส่วนตัว ชมอนุสาวรีย์แผนที่จักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ Khaadiin Khad Monument เที่ยวทะลสาบ อูกิ ขี่ม้าท้องถิ่น Takhi ชมบรรยากาศ ที่พักอาศัยของชาวท้องถิ่น สัมผัสวิถีชีวิตชาวพื้นเมือง ชมการแสดงของชนเผ่า อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน ชม อนุสาวรีย์ไซซาน Zaisan ช็อปปิ้งซื้อของฝากที่ Gobi Factory Outlet

รหัสทัวร์

MN_OM00001

ประเทศ

มองโกเลีย

กำหนดการเดินทาง

17 ก.ย. 67 - 20 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

69,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Mongolian Airlines

ก.ย. 67

69,900฿

17-22

ต.ค. 67

69,900฿

15-20

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

69,900

-

-

20,000

-

-

25

15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

69,900

-

-

20,000

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง - กรุงอูลาบาตอร์ (สนามบินเจงกิสข่าน)

Day : 2

กรุงอูลาบาตอร์ - เอลเซน ตาสาร์คาย - สัมผัสประสบการณ์ขี่อูฐ เดินทะเลทราย

Day : 3

เอลเซน ตาสาร์คาย - คาราโครัม - ทะเลสาบอูกิ - ทดลองขี่ม้าพันธุ์ท้องถิ่น

Day : 4

หมู่บ้านครอบครัวชาวพื้นเมือง - กรุงอูลันบาเตอร์ - ช็อปปิ้งที่ห้าง “State Department Store”

Day : 5

กรุงอูลันบาเตอร์ - อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน - อนุสาวรีย์ไซซาน - วัดกันดาน - GOBI Factory Outlet - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย - จัตุรัสซัคบาทาร์

Day : 6

กรุงอูลาบาตอร์ (สนามบินเจงกิสข่าน) – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง